Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

O funduszu

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze powstał z inicjatywy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Władz Samorządowych gmin: Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Nowogrodźca, Zgorzeleca oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA w Kamiennej Górze.  Spółka powstała dnia 14 sierpnia 2001 r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 listopada 2001 r. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Dolnośląskiego poprzez udzielanie poręczeń jako jednego z zabezpieczeń kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe współpracujące z FPK Sp z o.o.

 

Fundusz prowadzi wyłącznie działalność poręczycielską. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Fundusz poręcza zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

 

Fundusz korzystał z programów pomocowych:

  • Dotacji na mocy umowy z PARP  w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentu "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiebiorstw do 2002 r."
  • Dofinansowanie w ramach SPO-WKP zgodnie z umową.

 

Kapitał poręczeniowy Funduszu stanowiący wartość środków finansowych przeznaczonych na udzielenie poręczeń (pochodzący z kapitałów własnych oraz innych źródeł wsparcia finansowego) wynosi na dzień 31.12.2015 r. 7 498 654,28 zł w tym:

- kapitał zakładowy spółki wynosi 1 435 000,00  zł i dzieli się na 287 udziałów po 5000 zł.

- dotacja z PARP 577 000 zł,

- dofinansowanie SPO-WKP 5 000 000 zł

- odsetki od inwestycji w lokaty bankowe.